پنجاه و یکمین جشنواره بین المللی فیلم رشد.

روشکا حامی رسانه ای جشنواره